Algemene Voorwaarden

Beeldproductie 2021

Laatste update 16-01-2021
 1. Begrippen

  1. Opdrachtnemer: Beeldproductie, gevestigd te Heemskerk, Breedweerlaan 119, 1963BL in Heemskerk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61347280
  2. Opdrachtgever: Elke partij die Beeldproductie een opdracht verstrekt.
 1. Toepassing van onze voorwaarden

  1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten.
  2. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk als dit schriftelijk overeengekomen is.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. Offertes en prijsopgaven via e-mail zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
  2. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke acceptatie van de offerte of prijsopgave.
  3. Bestaande offertes zijn niet automatisch geldig voor latere vervolgopdrachten.
  4. Wijzigingen in de opdracht dienen schriftelijk overeengekomen te zijn.
 1. Prijzen

  1. Prijzen op offertes, prijsopgaven en facturen zijn exclusief btw.
  2. Reis- en verblijfskosten zijn standaard verwerkt in de offerte of prijsopgave, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij hanteren voor onkosten het volgende tarief; reiskosten van 0,30ct per/km, parkeerkosten, overnachtingen en € 30,00 per uur dat wij in de auto zitten om op de locatie te komen.
 1. Uitvoering van de overeenkomst

  1. Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. De klant zorgt tijdig voor alle gegevens en voorzieningen die noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 1. Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever is het nakomen van de afgesproken opdracht.
  2. De aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het het bedrag dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
 1. Vertrouwelijkheid

  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever tegenover derden.
  2. Opdrachtnemer zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 1. Intellectueel eigendom

  1. Formats, ideeën, voorstellen en producten, die voor een opdrachtgever uitgedacht worden, vallen onder het auteursrecht en blijven eigendom van opdrachtnemer en mogen niet zonder schriftelijke toestemming verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden.
  2. Alle video, drone en fotobeelden gemaakt door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever blijven eigendom van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer toestemming om zonder voorwaarden de geproduceerde beeldmaterialen voor promotionele doeleinden te gebruiken. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 1. Betaling

  1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  2. Mocht betaling uitblijven dan zullen wij contact opnemen met opdrachtgever om de betaalafspraken nogmaals kenbaar te maken.
  3. Alle incassokosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
 1. Opzegging

  1. Als de opdrachtgever overgaat tot voortijdige beëindiging van de opdracht dan heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding van de tot dan toe gemaakte werkuren en kosten.
  2. Opdrachtgever dient per mail de opdracht te beëindigen. Afgezien van de tot dan toe gemaakte kosten zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht als de annulering ten minste 7 dagen voor aanvang van de opdracht plaatsvindt. Een verrekening van 40% van het offertebedrag zal plaatsvinden als de annulering 6 tot 1 dagen voor aanvang van de opdracht plaatsvindt. Een verrekening van 100% zal plaatsvinden als de opdracht 8 uur voor aanvang van de shoot geannuleerd wordt.
  3. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van de overeenkomst als sprake is van overmacht: oorlog, stormschade, waterschade, diefstal, ziekte, dood, brand, staking, overheidsmaatregelen, oproer en molest.
 1. Geldigheid

  1. Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan heeft dit geen effect op de overige bepalingen. Zij blijven onverminderd van kracht.
 1. Toepasselijk recht

  1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  2.  Iedere rechtsvordering mbt onze voorwaarden, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechter.

Mocht u nog vragen hebben over onze algemene voorwaarden neem dan contact met ons op via de contactpagina